CALL 78-2022-1  International Project Manager

 • Full Time
 • 20/12/2022
 • Applications have closed
 • Reference: CALL 78-2022-1

Què estem buscant?

La Unitat de Gestió de Projectes del CTTC busca un candidat a temps complet per ocupar el lloc de International Project manager

Què oferim:

 • Retribucions segons conveni col·lectiu i experiència del candidat.
 • Contracte a jornada completa: 7,5 hores diàries. Flexibilitat
 • Contracte indefinit
 • Data d’inici prevista: març de 2023
 • Es consideraran candidatures excepcionals encara que no es compleixin tots els requisits.
 • Tenim grans avantatges per als empleats:

o 33 dies laborables de vacances per any laboral, complement de baixa per malatia

o política interna de teletreball, pla de formació per al desenvolupament professional i personal

o Mesures de flexibilitat horària i conciliació de la vida familiar i laboral

o Beneficis opcionals lliures d’impostos: tiquet de restaurant, tiquet de casa infantil, tiquet de transport,                 assegurança mèdica privada per a empleats i familiars.

Principals tasques i responsabilitats (ampliades però no limitades):

 • Elaborar documents administratius i financers per a informes, justificacions de projectes i auditories.
 • Assessorament i suport als investigadors en l’elaboració de propostes de projectes i cerca de noves convocatòries.
 • Enllaçar amb agències de finançament, punts de contacte nacionals, coordinadors i altres actors.
 • Qualsevol altra funció relacionada amb el lloc de treball que se sol·liciti per contribuir al funcionament general de la Unitat de Gestió de Projectes.
 • Contribuir i fer el seguiment dels processos derivats del segell de qualitat en R+D AENOR UNE 166002:2014.

Titulació i experiència:

Formació: Titulació universitària (preferiblement s’ha d’acreditar en Enginyeria, Economia o Direcció i Administració d’Empreses).

Experiència requerida

 • Experiència prèvia en gestió de recerca, de Projectes UE (H2020, HEU, ESA) i Projectes d’esquemes nacionals (PID, UNICO, FPI).
 • Almenys 2 anys d’experiència en centres de recerca (Centre CERCA serà molt valorat).

Requisits:

 • Capacitat per treballar amb diferents aplicacions de programari.
 • Bons coneixements del paquet Microsoft Office.
 • Capacitat per treballar sota terminis i gestionar diferents càrregues de treball amb alta responsabilitat i independència
 • Excel·lents habilitats organitzatives, excel·lent atenció als detalls i capacitat de planificació i organització del treball.
 • Proactivitat
 • Promou i crea un ambient de treball positiu
 • Capacitat analítica: capaç de desenvolupar, interpretar i controlar dades

Idiomes:

Bons coneixements orals i escrits d’anglès, castellà i català

A més, valorarem:

 • Estudis de postgrau en Direcció de Projectes o similar.
 • Estudis posteriors en gestió i recerca de projectes, preparació de propostes de projectes, etc.
 • Coneixements de SAP Business One
 • Experiència amb el programari Permat

Convocatòria corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2021 (Taxa de reposició) publicada al DOGC núm. 8543, de 15.11.2021

En compliment de la Llei General dels drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, s’acorda reservar una plaça a la primera ronda per cobrir entre persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 30%.

Com aplicar:

Totes les sol·licituds han d’incloure:

 1. Un currículum complet amb dades de contacte
 2. Acreditació de formació i idiomes mitjançant certificats

Els currículums i qualsevol altra informació recollida durant aquest procés es tractarà de manera confidencial. CTTC ofereix i promou un entorn divers i inclusiu i dóna la benvinguda als sol·licitants independentment de l’edat, la discapacitat, el gènere, la nacionalitat, la raça, la religió o l’orientació sexual.

El CTTC pretén augmentar la presència de les dones en aquells àmbits on no estan prou representades i, en

conseqüència, les anima explícitament a presentar-se com a candidates. El CTTC també es compromet a augmentar el nombre de persones amb discapacitat a la seva plantilla i, per tant, fomenta les seves sol·licituds.

————————————————————————–

CALL 78-2022-1  INTERNATIONAL PROJECT MANAGER

What are we looking for?

The Project Management Unit from CTTC is seeking for a full-time candidate to fill in the position of International Project Manager.

What we offer:

 • Remuneration according to collective agreement and experience of the candidate.
 • Full-time contract: 7.5 hours per day. Flexibility
 • Indefinite contract
 • Expected start date: March 2023
 • Exceptional nominations will be considered even if not all requirements are met.
 • We have great advantages for employees:
  • 33 working days of vacation per working year, supplement of sick leave
  • internal teleworking policy, training plan for professional and personal development
  • Time flexibility and reconciliation measures for family and work life
  • Optional tax-free benefits: restaurant ticket, children’s home ticket, transport ticket, private health insurance for employees and family members.

Main tasks and responsibilities (extended but not limited):

 • Prepare administrative and financial documents for reports, justifications of projects and audits.
 • Advice and support researchers in the preparation of project proposals and searching for new calls.
 • Liaise with funding agencies, national contact points, coordinators and other actors.
 • Any other duties related to the job as requested to contribute to the general functioning of Project Management Unit.
 • Contribute and monitor the processes derived of the quality seal on R&D AENOR UNE 166002:2014.

Qualifications and Experience:

Education: University degree (Engineering, Economics or Business Management and Administration preferably, should be accredited).

Experience required:

 • Previous experience in research management, of EU Projects (H2020, HEU, ESA) and National scheme projects (PID, UNICO, FPI).
 • At least 2 years’ experience in research centers (CERCA Center will be highly valued).

Requirements:

 • Ability to work with different software applications.
 • Good knowledge of Microsoft Office package.
 • Ability to work under deadlines and handle varying workloads with high responsibility and independency
 • Excellent organizational skills, excellent attention to detail and ability to plan and organize work.
 • Proactivity
 • Promotes and creates a positive work environment
 • Analytical ability: able to develop, interpret and monitor data

Languages:

Good oral and written knowledge of English, Spanish and Catalan

In addition, we will value:

 • Postgraduate studies in Project Management or similar.
 • Any further studies in project management and research, project proposal preparation, etc.
 • Knowledge of SAP Business One
 • Experience with Permat software

Convocatòria corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2021 (Taxa de reposició) publicada al DOGC núm. 8543, de 15.11.2021.

In compliance with the General Law on the rights of people with disabilities and their social inclusion, it is agreed to reserve a place in the first round to be filled among people with a degree of disability equal to or greater than 30%.

How to Apply:

All applications must include:

 1. A full CV with contact details
 2. Accreditation of training and languages

Resumes and any other information collected during this process will be treated confidentially.

CTTC provides and promotes a diverse and inclusive environment and welcomes applicants regardless of age, disability, gender, nationality, race, religion or sexual orientation.

The CTTC aims to increase the presence of women in those areas where they are not sufficiently represented and consequently, explicitly encourages them to present themselves as candidates. CTTC is also committed to increasing the number of people with disabilities in its workforce and therefore encourages their applications.